Obchodní podmínky


Registrace na stránce ekologicketasky.cz

Předmětem naší nabídky je zajištění dodávek reklamních tašek převážně firemním koncovým zákazníkům s platným přiděleným číslem IČO, nacházejícím se v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku. Před prvním nákupem je nutné se registrovat na stránce a každý účet je nejdříve schválen obchodním oddělením. Nerealizujeme dodávky soukromým osobám, proto si vyhrazujeme právo odmítnout registrace soukromých osob.

Všeobecná ustanovení

Předmětem kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka zboží nebo služeb (dále jen „zboží“).

  1. dodavatelem zboží je firma artio s.r.o., Tomášovská 121/38, 053 11 Smižany (dále jen „dodavatel“), zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I Oddíl: Sro Vložka číslo: 24410 / V.
  2. objednatelem (dále jen „objednatel“) se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o dodání námi vyráběného zboží.

Fakturační údaje dodavatele

IČO: 44 984 812
DIČ: 2022894192
IČ DPH: SK2022894192
Bankovní spojení: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2920826082/1100 | IBAN: SK76 1100 0000 0029 2082 6082 | SWIFT: TATRSKBX

Objednávka

Objednávka zboží musí být doručena písemnou formou, e-mailem nebo osobně na adrese dodavatele. Dodavatel se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou potvrzení objednávky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy, případně že objednávku neakceptuje. Až do vyjádření dodavatele je objednávka pro odesílatele závazná. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti potřebné pro fakturaci. Odesláním objednávky dává kupující souhlas s těmito „Obchodními podmínkami“.

Cena

Cena zboží nebo služeb se řídí ceníkem, který je dostupný na vyžádání, pokud není písemně sjednána jiná cena. Ve specifických případech závaznou kalkulaci připraví dodavatel na základě konkrétního zadání (náklad, zboží, potisk, barevnost, podklady a jiné). Vystavením objednávky objednatel potvrzuje akceptování ceny předmětu objednávky. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Tyto budou účtovány na faktuře zvlášť. Dodavatel balné neúčtuje. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Netýká se to objednávek, které jsou již potvrzeny. Všechny ceny uvedené v ceníku, příp. v nabídkách jsou uvedeny bez DPH.

Tisk a korekce

Dodavatel v případě tisku pošle na základě objednávky objednateli návrh / vizuál potisku. Objednatel odesláním podepsané korektury odsouhlasuje vytištění motivu přesně podle návrhu. Žádné jiné věci nebudou přidány, odstraněny, ani změněny. Písemným souhlasem objednatel tisk v této formě potvrzuje a přebírá odpovědnost za správnost grafické úpravy, gramatické korekce a barevnosti vytlačeného motivu nezávisle od původního podkladu. V případě jakýchkoliv nejasností či pochybností je třeba zjištěné nesrovnalosti konzultovat.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je závislá na množství, druhu zboží, na typu potisku a dalších faktorech. Standardní doba se pohybuje přibližně v délce přibližně 3 týdnů od obdržení objednávky a všech potřebných podkladů potřebných pro tisk, resp. od odsouhlasení poslední korektury. Dodací lhůta je dále závislá na aktuálním skladového stavu konkrétního zboží. Závazný termín dodání zboží může být dohodnutý na základě konkrétní objednávky v době objednání. Dodací lhůta začíná běžet dnem převzetí objednávky, přijetí zálohové platby a schválení úplných podkladů pro tisk.

Platební podmínky

Kupní cena bude kupujícím uhrazena následujícími způsoby:

  1. platba v hotovosti při převzetí zboží osobně nebo na dobírku,
  2. platba převodním příkazem předem na základě „proforma“ faktury (zasíláme e-mailem).

Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Nezaplacení celé kupní ceny nebo nepřevzetí zboží v dohodnuté lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě prodlení s úhradou závazku je dodavatel oprávněn účtovat objednateli za každý den penále ve výši 0,05% z ceny objednávky. Zboží se stává majetkem kupujícího až jeho úplným zaplacením.

Doprava zboží

Zboží zasíláme v rámci celé ČR prostřednictvím kurýrní služby. Cena za přepravu zboží je stanovena podle hmotnosti a objemu a je závislá od ceníku přepravce. Cena přepravy je účtována samostatně a je včetně pojištění přepravovaného zboží, balné neúčtujeme. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího osobním převzetím zboží od prodávajícího nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Škoda na zboží vzniklá během přepravy nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

Upozornění!

Zboží je bezpečně zabaleno v krabici a přelepeno páskou. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a úplnost zásilky a tuto potvrdit na přepravním listu. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Doporučujeme také sepsat s kurýrem protokol o poškození, resp. neúplnosti dopravené zásilky. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.

Záruka

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, pokud si kupující neuplatní vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

Storno objednávky

V případě stornování již potvrzené objednávky je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele úhradu veškerých nákladů spojených se zahájením výroby až do výše 80% z ceny objednaného zboží, minimálně však 25% z ceny objednaného zboží (úhrada škody v souvislosti se zajištěním objednaného zboží od dodavatelů na jeho úhradu).

Reklamace zboží

Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, nepoškozené zásahem kupujícího. Reklamace musí být podána písemně. Vyřízení reklamace proběhne v co nejkratším čase, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě. Případná reklamace zboží nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží. Nelze reklamovat zboží s potiskem v případě, že bylo možné zjistit vadu před zahájením aplikování tisku některou z vybraných technologií (např. Odzkoušení funkčnosti, poškození povrchu apod.).

Závazný vztah smluvních stran se bude řídit obchodním zákoníkem, v případě sporu bude tento řešen u příslušného soudu, ve kterém se nachází sídlo prodávajícího.

Duševní vlastnictví

  1. dodavatel neodpovídá za žádné škody způsobené třetím stranám kvůli designu nebo registrovaným obchodním známkám (®, ™, atd.), použitým během výroby produktů.
  2. dodavatel má právo ponechat si malé množství vyrobených produktů pro pozdější použití, jako příklad pro komerční ukázku (v katalozích, na web stránkách apod.)

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a jiné důvěrné informace kupujícího poskytnuté dodavateli prostřednictvím emailu nebo jiným způsobem slouží výlučně pro poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám. Dodavatel bude tyto informace využívat výlučně pro svoji potřebu.

Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží nebo služeb objednatel tímto dává souhlas, že si tyto obchodní podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl a že obsah podmínek odpovídá jeho svobodné vůli, čímž je akceptuje. Právní vztahy, neupravené těmito podmínkami se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti do vydání dalších obchodních podmínek, přičemž dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto „Obchodní podmínky“.